Regler for Jyske Mesterskaber PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 December 2014 20:31

 

Regler for Jyske Mesterskaber 2019

SDF godkendelse 2019/02

1 Deltagerbetingelser

Enhver fotoklub/gruppe, hjemmehørende i det jyske område, kan indsende billeder til Jyske Mesterskaber på nærværende betingelser. Deltagelsen er ikke samtidig betinget af medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (kaldt SDF). Endvidere kan alle fotografer (professionelle og amatører), der er bosat i det jyske område, og som samtidig er medlem af SDF, deltage.

De indsendte billeder må ikke tidligere have været antaget i Jyske.

Billederne indsendes klubvis i en til formålet egnet emballering.

 

2 Billedantal

Hver autor må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i hver kategori.

Der må indsendes serier i alle papirkategorier. En serie kan bestå af mindst 3 og højst 6 billeder og regnes for ét billede.

 

3 Kategorier

Kategorierne til Jyske 2019 er:

1. Farve Papir

2. Farve Digital

3. Monochrome papir

4. Monochrome digital

5. Særlig kategori: Phototravel - Digital farve eller monochrome

 

3.1 Farve Papir

Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.2 Farve Digital

Billeder, der indeholder mere end én farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.3 Monochrome Papir

Billeder der ved fremvisning fremstår monochromt, dvs. rene gråtonebilleder, og billeder, der er totaltonede, f. eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen.

Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.4 Monochrome Digital

Billeder der ved fremvisning fremstår monochromt, dvs. rene gråtonebilleder, der er totaltonede, f.eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.5 Definition Phototravel (i.h.t. SDF’s regler)

Et billede i kategorien Phototravel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne et hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monochrome er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes.

Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

4 Motivvalg

Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal autor selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af autor. Autor påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

 

5 Billedstørrelse

Papirbilleder:

Billedstørrelsen er fri, men alle papirbilleder skal være monteret på 30 x 40 cm støttekarton. Den maksimale tykkelse (billede, støttekarton og passepartout) er 6 mm.

Digitale billeder:

Maksimal bredde for bredformat: 1920 pixel.

Maksimal højde for højformat: 1080 pixel.

Filstørrelse maksimalt 3 MB

Filformat: JPG

 

6 Mærkning

Papirbillederne indsendes klubvis.

Samtlige billeder mærkes på bagsiden med klubnavn, billednummer, autors navn samt billedtitel, svarende til entryformen. Ved påskrift eller label i øverste venstre hjørne.

Billedets retning markeres med pil.

Billeder der ikke er mærket på den angivne måde vil blive diskvalificeret.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem entryform og billedets mærkning er det mærkningen på billedet, der er gældende.

Bemærk: Entryformen skal udfyldes på den arrangerende klubs hjemmeside

 

7 Digitale kopier af papirbilleder

Der skal afleveres de digitale kopier af papirbillederne via det elektroniske system Disse anvendes kun til præsentation ved dommer-gennemgang mm. Det er papirbillederne der bliver bedømt.

Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

 

8 Diskvalificering

Den arrangerendes klubs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav. Deltagergebyr tilbagebetales ikke ved diskvalifikation.

 

9 Indsendelsesfrist

Upload senest den 17 februar 2019.

Papirbilleder skal være Fotoklubben Focus, Silkeborg i hænde senest den 17 februar 2019, hos Karsten Pedersen, Sleipnersvej 37, 8600 Silkeborg.

 

10 Deltagergebyr

For deltagelse i 1 kategori betales kr. 190

For deltagelse i 2 kategorier betales kr. 205

For deltagelse i 3 kategorier betales kr. 220

For deltagelse i 4 kategorier betales kr. 235

For deltagelse i 5 kategorier betales kr. 250

Beløbet skal være indbetalt senest den 17. februar 2019.

Indbetales på Fotoklubben Focus’s bankkonto:

Danske Bank konto 9570 - 11800335

 

11 Dommere

Dommernavne offentliggøres efter afleveringsfristen.

 

12 Præmiering

Der uddeles medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver kategori, samt minimum 1 dommerdiplom pr. dommer pr. kategori.

Dommerdiplomer kan ikke tildeles billeder der har fået anden præmiering, Den arrangerende klub kan bestemme, om der desuden skal uddeles en eller flere præmier eller ekstra diplomer i de enkelte kategorier.

Den autor, som har opnået flest point samlet, kåres til Jysk Mester og tildeles en pokal, ca. 30 cm høj med autor navn, konkurrencens navn samt ”Jysk Mester 2019” indgraveret til ejendom.

Point for antagelse, diplomer og medaljer tildeles efter samme regler som anvendes ved SDF’s Den Nationale.

Ved pointlighed mellem to eller flere autorer tælles medaljer med i bedømmelsen, hvor 1 guldmedalje tæller mere end 2 eller flere sølvmedaljer, bronzemedaljer eller diplomer.

Kun klubber, der deltager med 3 eller flere autorer kan kåres til Jysk klubmester. Det samlede antal point pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder. Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets mester.

Ved pointlighed mellem 2 klubber findes vinderen på samme måde som den individuelle mester.

 

13 Udstillingen

Udstillingen afholdes den 6. april 2019, hos Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Der vil her være dommer-gennemgang, kåring af vindere samt foredrag.

Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på (www.jyskefotoklubber.dk) og SDF's (www.sdf.dk) hjemmesider.

 

14 Reproduktion

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

 

15 Returnering

De enkelte deltagende klubber bør i videst muligt omfang selv afhente såvel udstillingsbilleder som ikke antagne billeder ved udstillingens afslutning, i det omfang klubberne er repræsenteret på udstillingen.

Ikke hjemtagne billeder afleveres på næste års Jyske.

Samtidig returneres kopi af de indsendte autor lister med dommernes point til de deltagende klubber. Den arrangerende klub forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

 

16 Appel

Dommernes afgørelse er inappellabel.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF's bestyrelse eller dennes repræsentant, da de har givet en SDF-godkendelse af udstillingen. Denne afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

 

17 Information

Resultatlister med minimum vindernes navne offentliggøres på SDF’s hjemmeside samt på www.jyskefotoklubber.dk

 

18 Ansvar

Den arrangerende klub er ansvarlig for at Jyske afholdes i overensstemmelse med nærværende regelsæt.

 

19 Website

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber har et website på adressen www.jyskefotoklubber.dk.

 

Reglerne er opdateret

7. December 2018

 

Last Updated on Saturday, 05 January 2019 13:36