Regler for Jyske Mesterskaber 2020 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 December 2019 00:00

SDF godkendelse 2020/02

 

1 Deltagerbetingelser

Enhver fotoklub/gruppe, hjemmehørende i det jyske område, kan indsende billeder til Jyske Mesterskaber på nærværende betingelser. Deltagelsen er ikke samtidig betinget af medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (kaldt SDF). Endvidere kan alle fotografer (professionelle og amatører), der er bosat i det jyske område, og som samtidig er medlem af SDF, deltage.

De indsendte billeder må ikke tidligere have været antaget i Jyske. Billederne indsendes klubvis i en til formålet egnet emballering.

 

2 Billedantal

Hver autor må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i hver kategori.

Der må indsendes serier i alle papirkategorier. En serie kan bestå af mindst 3 og højst 6 billeder og regnes for ét billede.

3 Kategorier

Kategorierne til Jyske 2020 er:

1. Farve Papir

2. Farve Digital

3. Monochrome papir

4. Monochrome digital

5. Særlig kategori: Natur digital, farve eller monochrome

 

3.1 Farve Papir

Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.2 Farve Digital

Billeder, der indeholder mere end én farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.3 Monochrome Papir

Billeder der ved fremvisning fremstår monochromt, dvs. rene gråtonebilleder, og billeder, der er totaltonede, f. eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen.

Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.4 Monochrome Digital

Billeder der ved fremvisning fremstår monochromt, dvs. rene gråtonebilleder, der er totaltonede, f.eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome iht. SDF's regelsæt, som findes på www.sdf.dk.

 

3.5 Natur

Definition (i.h.t.SDF’sregler):Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former.

Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. - hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og skal på forlangende af arrangøren kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Naturbilleder, som fremstår unaturligt, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́ s repræsentant eller juryen.

 

4 Motivvalg

Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal autor selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af autor. Autor påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

 

5 Billedstørrelse

Papirbilleder:

Billedstørrelsen er fri, men alle papirbilleder skal være monteret på 30x40 cm støttekarton.D en maksimale tykkelse (billede, støttekarton og passepartout) er 6 mm.

Digitale billeder:

Maksimal bredde for bredformat: 1920 pixel. Maksimal højde for højformat: 1080 pixel.

Filstørrelse maksimalt 3 MB Filformat: JPG

 

6 Mærkning

Papirbillederne indsendes klubvis.

Samtlige billeder mærkes på bagsiden med klubnavn, billednummer, autors navn samt billedtitel, svarende til entryformen. Ved påskrift eller label i øverste venstre hjørne.

Billedets retning markeres med pil.

Billeder der ikke er mærket på den angivne måde vil blive diskvalificeret.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem entryform og billedets mærkning er det mærkningen på billedet, der er gældende.

Bemærk: Entryformen skal udfyldes på den arrangerende klubs hjemmeside

 

7 Digitale kopier af papirbilleder

Der skal afleveres de digitale kopier af papirbillederne via det elektroniske system Disse anvendes kun til præsentation ved dommer-gennemgang mm. Det er papirbillederne der bliver bedømt.

Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

 

8 Diskvalificering

Den arrangerendes klubs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav. Deltagergebyr tilbagebetales ikke ved diskvalifikation.

 

9 Indsendelsesfris

Upload senest den 17. februar 2019.

Papirbilleder skal være Fotoklubben AFA, Aarhus i hænde senest den 17 februar 2020, hos Finn Jacobsen, Kragelunds Allé 12, 8270 Højbjerg.

 

10 Deltagergebyr

For deltagelse i1 kategori betales kr. 190 For

deltagelse i 2 kategorier betales kr. 205 For

deltagelse i 3 kategorier betales kr. 220 For

deltagelse i 4 kategorier betales kr. 235 For

deltagelse i 5 kategorier betales kr. 250

Beløbet skal være indbetalt senest den 17. februar 2019. Indbetales på Fotoklubben AFA’s bankkonto:

Nordea konto 1971 - 9514 444 359

 

11 Dommere

Dommernavne offentliggøres sammen med invitationen til Jyske Mesterskaber.

 

12 Præmiering

Der uddeles medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver kategori, samt minimum 1 dommerdiplom pr. dommer pr. kategori.

Dommerdiplomer kan ikke tildeles billeder der har fået anden præmiering, Den arrangerende klub kan bestemme, om der desuden skal uddeles en eller flere præmier eller ekstra diplomer i de enkelte kategorier.

Den autor, som har opnået flest point samlet, kåres til Jysk Mester og tildeles en pokal, ca. 30 cm høj med autor navn, konkurrencens navn samt ”Jysk Mester 2020” indgraveret til ejendom.

Point for antagelse, diplomer og medaljer tildeles efter samme regler som anvendes ved SDF’s Den Nationale.

Ved pointlighed mellem to eller flere autorer tælles medaljer med i bedømmelsen, hvor 1 guldmedalje tæller mere end 2 eller flere sølvmedaljer, bronzemedaljer eller diplomer.

Kun klubber, der deltager med 3 eller flere autorer kan kåres til Jysk klubmester. Det samlede antal point pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder. Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets mester.

Ved pointlighed mellem 2 klubber findes vinderen på samme måde som den individuelle mester.

 

13 Udstillingen

Udstillingen afholdes den 18. april 2020, i MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C.

Der vil her være dommer-gennemgang, kåring af vindere samt foredrag.

Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på (www.jyskefotoklubber.dk) og SDF's (www.sdf.dk) hjemmesider.

 

14 Reproduktion

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

 

15 Returnering

De enkelte deltagende klubber bør i videst muligt omfang selv afhente såvel udstillingsbilleder som ikke antagne billeder ved udstillingens afslutning, i det omfang klubberne er repræsenteret på udstillingen.

Ikke hjemtagne billeder afleveres på næste års Jyske.

Samtidig returneres kopi af de indsendte autor lister med dommernes point til de deltagende klubber. Den arrangerende klub forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

 

16 Appel

Dommernes afgørelse er inappellabel.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF's bestyrelse eller dennes repræsentant, da de har givet en SDF-godkendelse af udstillingen. Denne afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

 

17 Information

Resultatlister med minimum vindernes navne offentliggøres på SDF’s hjemmeside samt på

www.jyskefotoklubber.dk

 

18 Ansvar

Den arrangerende klub er ansvarlig for at Jyske afholdes i overensstemmelse med nærværende regelsæt.

 

19 Website

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber har et website på adressen www.jyskefotoklubber.dk.

Reglerne er opdateret 12. december 2019

Last Updated on Friday, 27 December 2019 19:04